Aanmeldformulier budget Lokaal Sportakkoord Almere 2021

Voorwaarden voor budget:

Aanvragen die aan onderstaande punten voldoen, nemen we niet in behandeling:

  • Aanvragen die ook al een bijdrage voor het ingediende project krijgen uit een ander budget;
  • Aanvragen die een bijdrage vragen voor eten en drinken;
  • Aanvragen die om een structurele bijdrage vragen;
  • Aanvragen voor meer dan € 1000 die bedacht zijn door één sportaanbieder en die geen duidelijk draagvlak hebben.

Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord is geen gemeentelijke subsidie, maar een aanjaagbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe gaat het in z’n werk?

Op advies van de sportformateur is de volgende aanvraagprocedure opgesteld. De kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere kent budgetten toe. Deze kerngroep bestaat uit een afvaardiging (één persoon per organisatie) van De Schoor, Talent in Opleiding, Almere City FC en gemeente Almere. Voor de verdeling van het uitvoeringsbudget kunnen twee soorten aanvragen ingediend worden:      

  • Aanvragen tot € 1.000,-: deze kunnen worden aangevraagd door sportaanbieders.
  • Aanvragen boven € 1.000,-: hierbij gaat het om een samenwerking tussen minimaal twee partijen, waarvan er minimaal één sportaanbieder is. Daarnaast moeten deze aanvragen zijn voorzien van een positief advies van één van de leden van de kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere. De leden van de kerngroep Sportakkoord zijn natuurlijk individueel bereikbaar, maar zijn ook  bereikbaar via sportentreeverberg dit@almere.nl .

De toegekende aanvragen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website www.almere.nl/lokaalsportakkoord zodat iedereen kan zien welke aanvragen zijn gehonoreerd.

Deadlines aanvragen > € 1.000,-

Aan grotere aanvragen boven € 1.000,-, worden 3 inleverdata (deze data volgen zsm) gekoppeld. Op deze manier is er altijd een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor budget gedurende de beschikbaarheid daarvan.

Beoordeling

De leden van de kerngroep beoordelen of de aanvraag voldoet aan de ambities benoemd in het Lokaal Sportakkoord. Wanneer de aanvraag niet door alle leden wordt ondersteund, kan stemming plaatsvinden waarbij het kerngroeplid dat het plan heeft ingebracht, niet meestemt. 

Om te komen tot een zorgvuldige, onpartijdige afweging, wordt de budgetaanvraagprocedure begeleid door de sportformateur. De sportformateur is niet verbonden aan de kerngroepleden en zorgt voor gelijkwaardigheid van alle sportaanbieders in Almere. Op deze wijze waarborgen we dat het hele bestedingsproces van het budget op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De verdeling van het uitvoeringsbudget gaan we na een jaar evalueren.

Verbinden aan Lokaal Sportakkoord

Sportaanbieders (waaronder ook sportverenigingen) die zich aansluiten bij het Lokaal Sportakkoord Almere, worden er op gewezen dat dit niet vrijblijvend is. Meedoen betekent dat er ook wat van hen verwacht wordt. Los van betrokkenheid bij de specifieke doelen van het Lokaal Sportakkoord, wordt verwacht dat zij zich onvoorwaardelijk inzetten voor de pijlers die hierin zijn genoemd. Bekijk het Lokaal Sportakkoord (pdf, 2,25 Mb).

Aanvraag budget Lokaal Sportakkoord Almere

Budget sportakkoord

Uw gegevens